เกรดคณิตเพิ่มเติม ค 21202 ม.1

ที่ ม.1/7 100 เกรด
1 เด็กชายครรชิตพล ไนยะกูล 61 2
2 เด็กชายจิรภัทร สว่างศรี 77 3.5
3 เด็กชายฉัตรินทร์ โสมเกษตรินทร์ 63 2
4 เด็กชายชัยยะ อ่างแก้ว 56 1.5
5 เด็กชายธนากร คุณุ 63 2
6 เด็กชายพรประสิทธิ์ สีอินทร์ 60 2
7 เด็กชายวัชระประวิณ มาสขาว 61 2
8 เด็กชายศราวุฒิ พุทธา 63 2
9 เด็กชายอนุชา พิมพ์อินทร์ 62 2
10 เด็กหญิงเก็จมณี ชานาญยิ่ง 60 2
11 เด็กหญิงเมริยา เศิกศิริ 60 2
12 เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัลธิยา 67 2.5
13 เด็กหญิงขนิษฐา บุญทรัพย์ 65 2.5
14 เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงใสแก้ว 62 2
15 เด็กหญิงจันธิมา ศรีมันตะ 65 2.5
16 เด็กหญิงจีรวรรณ เต็มเปียง 63 2
17 เด็กหญิงณัฎฐริกาวรรณ เถาหอม 75 3.5
18 เด็กหญิงธนพร แซ่ตั้ง 70 3
19 เด็กหญิงธิดาพร วิฉันเภท 66 2.5
20 เด็กหญิงน้ำทิพย์ มูลสาร 83 4
21 เด็กหญิงนุจรีย์ ตาทิพย์ 64 2
22 เด็กหญิงนุสบา ทองโพธิ์ศรี 63 2
23 เด็กหญิงยศวดี บุญศรี 88 4
24 เด็กหญิงประกายพรึก นาเสน 66 2.5
25 เด็กหญิงปลายฝัน พรมเสน 78 3.5
26 เด็กหญิงปิยะพร นนท์ยะโส 60 2
27 เด็กหญิงมธุรดา วงพิทักษ์ 87 4
28 เด็กหญิงมยุรา สุขตระกูลชัย 56 1.5
29 เด็กหญิงวาสนา ทองเรียม 65 2.5
30 เด็กหญิงวิภาวี เขียวศรี 71 3
31 เด็กหญิงศิรินุช ลีนะธรรม 88 4
32 เด็กหญิงสุนันทา บุญจันทร์สุนีย์ 62 2
33 เด็กหญิงสุพรรษา คู่กระสังข์ 63 2
34 เด็กหญิงสุภาภรณ์ แอนโก 60 2
35 เด็กหญิงอทิตยา สุนทราลักษณ์ 62 2
36 เด็กหญิงอาภัสรา สีสังข์ 63 2
37 เด็กหญิงสุรัญชนา เวชกามา 61 2
       
ที่ ม.1/6 100 เกรด
1 เด็กชายเทพปกรรัมย์ พันธ์เลิศ 63 2
2 เด็กชายกล้าณรงค์ สว่างวงษ์ 60 2
3 เด็กชายณัฐพงษ์ ตระกาล 61 2
4 เด็กชายณัฐวุฒิ ภูยัง 64 2
5 เด็กชายธนพล งามแก้ว 62 2
6 เด็กชายธนาพงษ์ พลเยี่ยม 62 2
7 เด็กชายพิชชาทร บุญทวี 60 2
8 เด็กชายบัณฑิต ไชยจิต 57 1.5
9 เด็กชายประสิทธิ์ แสงศรี 67 2.5
10 เด็กชายพิชิตชัย สุวรรณเพชร 58 1.5
11 เด็กชายอดิศร สุดหล้า 61 2
12 เด็กชายอนุวัฒน์ บุญทา 62 2
13 เด็กหญิงกาญจนา ทองน้อย 60 2
14 เด็กหญิงขวัญฤดี โพธิคำ 60 2
15 เด็กหญิงจันทิมา รักณรงค์ 60 2
16 เด็กหญิงจุฑามาศ บุญบรรลุ 64 2
17 เด็กหญิงชนกนันท์ แก้วลี 65 2.5
18 เด็กหญิงชุติมา แสงใสแก้ว 63 2
19 เด็กหญิงดวงเนตร ปรางค์นอก 61 2
20 เด็กหญิงทรายแก้ว สระทอง 61 2
21 เด็กหญิงธันยาธรณ์ คำสอน 61 2
22 เด็กหญิงน้ำเพชร เวฬุวนารักษ์ 62 2
23 เด็กหญิงปวีณา แก้วนอก 62 2
24 เด็กหญิงพรชนก อุปชัย 70 3
25 เด็กหญิงมัณฑกานต์ เชี่ยวชาญ 77 3.5
26 เด็กหญิงรุ่งกัลยาณี วันศุกร์ 61 2
27 เด็กหญิงวชิรา คำย้าว 61 2
28 เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีชนะ 60 2
29 เด็กหญิงวริษฐา กิติกุล 58 1.5
30 เด็กหญิงวารุณี โตศฮี 62 2
31 เด็กหญิงวาสนา ดอกบัว 61 2
32 เด็กหญิงวิภาไล สว่างวงษ์ 61 2
33 เด็กหญิงศรัญญา กองศรีมา 57 1.5
34 เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีวะอุไร 60 2
35 เด็กหญิงสาวิตรี จันทรารา 63 2
36 เด็กหญิงสุนิศา ขุนนรา 61 2
37 เด็กหญิงสุพัตรา ลีงามดำ 63 2
38 เด็กหญิงสุวนันท์ หงษ์เวียงจันทร์ 62 2
39 เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีวะโสภา 65 2.5
40 เด็กหญิงอรอนงค์ อุทัยศรี 60 2
41 เด็กหญิงอาภาพร วันทา 62 2
  1. นิรนาม

    ๆอาจารย์ ปิยะธิดา ยุไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: